Betongrör

Oarmerade rör – KANMAX

Betongrör är bärande konstruktioner. Våra armeringsfria spill- och dagvattenrör uppfyller kraven i SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Rören tillfredsställer normala krav på hållfasthet, täthet och beständighet.
KANMAX oarmerade rör används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan våra MAX-rör användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar