Dränerande markstensbeläggningar kan minska översvämning i våra städer – ny handbok visar hur

2020-05-11

Nu släpper Svensk Markbetong en ny handbok som visar hur du konstruerar dränerande markstensbeläggningar. En byggmetod som kan hjälpa oss att ta hand om den ökade nederbörden som klimatförändringarna nu ger upphov till. Därmed minskar risken för översvämningar och föroreningar i dagvattnet.

Översvämningar blir allt vanligare i samhället och värre kommer det bli. Naturvårdsverket, med stöd av klimatforskare och meteorologer varnar för att nederbörden kan öka med uppemot 25 procent. Och intensivare skyfall leder till fler översvämningar i Sverige.

Samtidigt fortsätter vi att förtäta våra städer i allt snabbare takt, medan underhåll och nybyggnation av dagvattensystem går på lågfart. Det gör samhället allt sämre rustat att hantera ökade flöden.

– Det här kommer inte att hålla, menar Erik Simonsen, senior utvecklingsledare på Cementa Utveckling, som skrivit handboken.

Att klimatanpassa och underhålla befintligt ledningsnät skulle enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kosta tre till sex miljarder kronor extra de nästkommande 20 åren. Klimatförändringarna tvingar oss att tänka nytt.

– Idag bygger vi brunnar, dräneringsrör och diken som leder dagvattnet till sjöar och vattendrag. Problemet är inte bara att bebyggelse och infrastruktur skadas av översvämningar. Ökade flöden leder också till att vattnet inte renas som det ska. Istället tar det med sig de ämnen som finns i samhället, som olja, tungmetaller, gödningsmedel och organiska föreningar till våra vattendrag, berättar Simonsen.

Men nya material och konstruktionsmetoder används i andra länder, som gör att hårdgjorda stadsmiljöer klarar högre vattenflöden.

– Det går ut på att vi använder hela vägkonstruktionen som fördröjningsmagasin för dagvattnet. Istället för att enbart använda brunnar så byggs markstensytor som infiltrerar vattnet i den underliggande konstruktionen. Där renas vattnet innan det transporteras vidare. Dagvattnet bidrar då till grundvattenbildning och minskar föroreningar i våra vattendrag, förklarar Simonsen.

De invändningar som finns handlar om att konstruktionen inte skulle hålla för trafik och att de är svåra att underhålla, men det stämmer inte enligt Erik Simonsen.

– Konstruktionen är tänkt som ett komplement till traditionellt byggande och det finns extensiv forskning och erfarenhet att luta sig mot, både utomlands och i Sverige. I den nya boken går vi igenom hur sådana här ytor ska dimensioneras och konstrueras för att få rätt bärighet, men också hur drift och underhåll går till. Allt är baserat på forskning och evidens. Möjlighet att göra denna typ av konstruktion är dessutom inskrivna i årets utgåva av AMA-Anläggning 20, vilket är byggbranschens eget rättesnöre i fråga om vad som är fackmannamässigt utförande.

Fakta: Svensk Markbetong är ett tekniskt samarbete mellan Benders, Cementa AB, Starka Betongindustrier och S:t Eriks. Handboken Fördröjning av dagvatten med dränerande beläggningar har författats av Erik Simonsen och Anders Junghage, med stöd av projektets styrgrupp: Jan Lang, Kjell Rydberg och Jörgen Sandgren.