Odörfilter för avloppssystem

2019-02-28

S:t Eriks Odörfilter löser problemet med illaluktande avloppssystem och gör systemet odörfritt, väl luftat och ökar VA-nätets livslängd. Svavelväteprocessen kräver en syrefattig miljö, öppnar man upp självfallsledningen och driver in luft stannar processen av. Med Odörfiltret blir ledningen luftad utan besvärande lukt.

Med ett odörfilter från S:t Eriks får du en odörfri avloppsmiljö med en ökad livslängd på ledningsnätet och en säkrare arbetsmiljö för brukaren. Investeringen är också ekonomiskt försvarbar då du får en ökad livsländ på ledningsnätet och själva montaget sker både snabbt och enkelt. Odörfiltrena är standardiserade och tål fukt och vatten, filterkasetterna har dessutom en lång livslängd, då de normalt behöver bytas ut efter 3-5 år. 

Risker med svavelväte som odörfiltret hjälper till att lösa

Skador på människor

Före arbete i dessa miljöer skall alltid svavelvätenivåer kontrollmätas.
• Upp till 10 ppm- Hygieniskt gränsvärde för en arbetsdag
• Mellan 50 till 100 ppm - Påverkar slemhinnor/ögon
• Över 300 ppm - Livsfarlig vätskeansamling i lungorna, skador på ögon
• Över 700 ppm - Direkt dödlig

Skador på material

Utöver luktproblem så skadar svavelvätet i stort sett alla typer av materiel, och gör att ledningens livslängd förkortas.
• Betäckningarnas livslängd förkortas kraftigt
• El och styrskåp fräts sönder – svavelvätet tar sig in via kabelröret
• De flesta typer av material får någon form av påverkan, från frätskador till påverkar på produktens uppbyggnad, blir skörare, rostar osv.

Produkter

Odörfilter i brunnsbetäckning

Filterkassetten monteras i gatubetäckningar – betäckningslocken måste ha hålrum för luftning – filtret har en smuts- och lövfälla. Normalt luftflöde är 30 m3/h för 315, 425 och 50m3/ timme på 600 och 646.

Betäckningsfiltren är anpassade för flytande betäckningar  Med stigare 315, 425, 600 och 646. 

De kan i undantagsfall också användes i teleskopiska betäckningar, din lokala S:t Eriks säljare kan hjälpa till hur det löses. Brunnsbetäckningsfilter finns också med Aquastop som förhindrar att vatten tränger ner i brunnen.

Odörfilter typ Multi

Installera Hybridfilter typ Multi antingen Passivt (utan fläkt) eller Aktivt med fläkt och tillförd friskluft 

• Multifilter finns med eller utan fläkt.
• Fläktmodellen finns med eller utan ATEX, gnistsäker för sprängklassificering
• Luftflöde från 200 till 400m3 /timme

Multifiltren kan parallellkopplas

Hur går du tillväga?  

Självdragslösning:

Du sätter ner två till tre stycken betäckningsfilter direkt vid släppbrunnen och de närmast följande brunnarna. För att få ett drag hela vägen så sätter du  ytterligare ett par stycken längre ner på ledningen. I de betäckningar som filtren sitter i byts de täta locken ut till öppna lock.              

Elektriskt driven frånluft 

Du monterar ett par stycken betäckningsfilter vid släppbrunnen, nedströms sätter man sedan en luftningsbrunn eller ett fristående rör vid sidan av ledningen. I eller på monteras sedan ett fläktstyrt Multifilter.

Exempel på utförande, lösning med multifilter och betäckningsfilter

Filterbyte 

Normal driftstid på själva filtren är mellan 1 till 5 år. Det är viktigt vid användande av brunnbetäckningsfilter att ha en regelbunden service och tömma löv- & sandfällan på smuts så att det inte ramlar ner och lägger sig på och sänker kapaciteten på odörfiltren.

FAQ | S:t Eriks odörfilter för avlopssystem

 

Vad är S:t Eriks odörfilter?

S:t Eriks odörfilter används för att minimera svavelvätelukt från brunnar, pumpstationer och husens luftningsstam. Odörfilter har tagits fram i Tyskland och använts sedan slutet av 1980 talet.

Vad innehåller filtret?

Gasfördelarfilter, aktivt kol, ammoniakfilter och biomassa. Aktivt kol tål normalt inte fukt, i S:t Eriks odörfilter är det inbyggt i hybridlösningen, vilket gör att det tål fukt och vatten. Minifiltren (110 och 160) innehåller enbart aktivt kol.

Var uppkommer merparten av odörproblemen? 

Det vanligaste problemet uppkommer efter pumpning av avloppsvatten där svavelväte processen startar i den syrefattiga ledningen. Lukten uppkommer när vattnet rinner ner i självfallsledningen (”släppbrunn”), och väl där letar sig odören ut genom otäta lock utan odörfilter och upp i avlopssledningens luftningsstam på taket och därefter ner på altaner.

Varför är luftade ledning med odörfilter så bra?  

Svavelväte bildas när den ligger i en syrefri miljö (pumpledning), öppnar man upp den och tillför syre avstannar processen. Med odörfiltret minimeras eventuella luktproblem i den ”öppna” luftade miljön.

Är filtermaterialet giftigt?

Nej, det är helt ofarligt och ligger i klass1, samma klass som youghurtbakterier .

Vad gör man av det filtret när det är slutförbrukat?

Man lägger det i container för förbränning vid en återvinningsstation. 

När behöver filtren bytas?

Det beror på miljön de sitter i, hur stora svavelvätenivåer som finns i ledningssystemet.  Erfarenhet i Danmark visar att normalt filterbyten sker oftast efter 3 till 5 år. De små filtren med DN 110 respektive 160 har emellertid en kortare livslängd.

Hur monteras filterkassetten, respektive byte av filter?

Vid leverans medsänds en manual, manualen finns även på S:t Eriks hemsida.

Hur snabbt kommer effekten?

Efter ca ett dygn, vill man påskynda den kan man hälla lite vatten över filtret.  

Vad händer med smuts som kommer ner i betäckningsfiltret?

Betäckningsfiltren innehåller en sand- och lövfälla, beroende av omgivande miljö (träd, om vägen ligger i en svacka osv) töms ”fällan” efter behov.

Finns det några studier eller praktiskt användande av produkten? 

Ja, produkten är testad på institut i Tyskland och Danmark. Produkten har använts sedan många år i Tyskland och Danmark. I Danmark köper över 80% av kommunerna produkten för att minimera odörproblematik. 

Under första året i Sverige har 4 kommuner köpt och installerat produkten med gott resultat.

Fungerar den på vintern?

Ja, optimal placering är i brunnsmiljöer som är fuktiga och har plusgrader.

Hör gärna av dig till våra VA-specialister ifall ni har fler frågor om odörfilter, 0771-500 400